Internetový obchod prevádzkuje:
NATURPRODUKT spol. s r.o.
Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
IČ DPH: SK 2020364511,
IČO: 31341187,
reg. Obchodný register: Okresný súd BAI, oddiel Sro, vložka 12592/B
Tel: 02 459 45 290, +421 915 042 865
E-mail: sekretariat@naturprodukt.sk

Orgánom dozoru a dohľadu sú:
Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava
/Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27/
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická 17, 824 13 Bratislava
/Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava, Polianky 8, 841 01 Bratislava/
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

Zaregistrovanie zákazníka

Na www.naturprodukt.sk môžete nakupovať bez registrácie alebo po zaregistrovaní.

Objednávanie tovaru

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom pri jednotlivom produkte a produkt bude vložený do nákupného košíka. Potom ako dokončíte svoju objednávku, vyplníte pripravený formulár a záväzne potvrdíte svoju objednávku dostanete spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Tovar dodávame v Slovenskej a Českej republike. Pre dodanie do Českej republiky platia iné podmienky – viď nižšie kapitola – „Spôsob dodania tovaru – Česká republika“. Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné. Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Vaša objednávka je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy dôjde potvrdením elektronickej objednávky e-mailom, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi prevádzkovateľom obchodu (predávajúcim) a kupujúcim. Objednávka v slovenskom jazyku bude uložená u prevádzkovateľa.

Dodacie lehoty

Dodacia lehota je spravidla do 7 pracovných dní. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade budeme Vás čo najskôr informovať (telefonicky, e-mailom) o možnosti dodania v neskoršom termíne resp. o náhradnom riešení. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

Spôsob dodania tovaru – Slovenská republika

Tovar posielame Slovenskou poštou formou listovej/balíkovej dobierky alebo kuriérom UPS.

Prepravná firma ručí za zásielku do okamihu odovzdania konečnému zákazníkovi. Pri preberaní si zásielku prezrite a v prípade viditeľného poškodenia či dokonca straty časti tovaru s dopravcom spíšte protokol a zásielku nepreberajte. Hneď ako nám dopravca zásielku vráti, okamžite Vám vyexpedujeme nový tovar.

Ak nebolo poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zjavné, oznámte nám túto neskôr zistenú skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky. Poškodený tovar Vám bude okamžite nahradený novým ihneď po jeho vrátení prevádzkovateľovi.

Spôsob platby – Slovenská republika

 • dobierka
 • prevodný príkaz na základe variabilného čísla (čísla faktúry), ktoré Vám zašleme na Váš email

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad. Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu info@naturprodukt.sk.

Poštovné a iné poplatky – Slovenská republika

K uvedeným cenám za tovar pripočítavame poštovné podľa spôsobu dodania.

 • prostredníctvom Slovenskej pošty do hodnoty tovaru 39,00 € vrátane DPH účtujeme 4,90 € vrátane DPH
 • pri dodaní prostredníctvom kuriéra UPS do hodnoty tovaru 39,00 € vrátane DPH účtujeme 4,90 € vrátane DPH
 • od hodnoty tovaru 39,01 € vrátane DPH a viac poštovné neúčtujeme

Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe Vášho želania vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

Naturprodukt spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

Spôsob dodania tovaru – Česká republika

Tovar posielame Slovenskou poštou formou listovej/balíkovej doporučenej zásielky.

Spôsob platby – Česká republika

 • bankový prevodný príkaz na základe variabilného čísla (čísla faktúry), ktoré Vám zašleme na Váš email

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad. Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu info@naturprodukt.sk.

Poštovné a iné poplatky – Česká republika

K uvedeným cenám za tovar pripočítavame poštovné podľa spôsobu dodania.

 • prostredníctvom Slovenskej pošty do hodnoty tovaru 49,00 € účtujeme 7,00 €
 • od hodnoty tovaru 49,01 € a viac poštovné neúčtujeme

Uvedené poplatky platia pre odoslanie poštových zásielok do Českej republiky. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe Vášho želania vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

Naturprodukt spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom; viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

Stornovanie a zmena objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte (info@naturprodukt.sk alebo telefonicky na 02/45 94 52 90, +421 915 042 865) a uveďte číslo Vašej objednávky. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili.

Odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením listom zaslaným poštou na našu adresu alebo e-mailom na adresu naturprodukt@naturprodukt.sk. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Upozorňujeme Vás, že podľa § 7 ods. 6 písm. e) zákona č. 102/2014 Z.z. nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale a tento ochranný obal bol po dodaní porušený, nakoľko ho nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. T.j. ak ste s zvolili ako spôsob platby dobierku, bude Vám úhrada platieb po uskutočnení od zmluvy uskutočnená poštovou poukážkou, ak výslovne neuvediete iný spôsob vrátenia platby. Platba za zakúpený tovar Vám však bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar je nutné zaslať alebo osobne doručiť na adresu Naturprodukt spol. s r.o., Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený v originálnom balení, nepoškodený ani neotváraný (neporušená ochranná hliníková fólia alebo ochranná známka na viečku), inak nebude odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru akceptované.

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Reklamácie tovaru

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky e-mailom na adresu naturprodukt@naturprodukt.sk alebo telefonicky v pracovné dni od 8:00 do 15:00 na 02/45 94 52 90. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Záručná doba je lehota na použitie alebo lehota exspirácie vyznačená na predávanej veci -tovare, jej obale alebo návode. Ak na predávanej veci, jej obale alebo návode nie je údaj o lehote na použitie, alebo lehota exspirácie, záručná doba je 24 mesiacov. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte na naturprodukt@naturprodukt.sk alebo telefonicky 02/ 45 94 52 90. Reklamovaný tovar po dohode s nami zašlete na adresu Naturprodukt spol. s r.o., Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a vyplnený reklamačný protokol.

Prípadné reklamácie vybavíme v súlade s právnym poriadkom platným v SR. Podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka máte pri opodstatnenej reklamácii nárok na odstránenie vady alebo výmenu veci za bezvadnú, v prípade nemožnosti odstránenia vady ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy. Po doručení reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom zaslaním potvrdenia o uplatnení reklamácie alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám v prípade uznania reklamácie vymeníme kus za kus, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky a zároveň Vám bude doručený prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol.

Pokiaľ ako spotrebiteľ nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, máte možnosť obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu. Ak na Vašu žiadosť o nápravu odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, ako spotrebiteľ máte v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s nami ako prevádzkovateľom internetového obchodu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternatívneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom ako spotrebiteľ máte právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obrátite. Ako spotrebiteľ môžete na podanie návrhu na alternatíne riešenie sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná po kliknutí na nasledujúci odkaz: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môžete nájsť na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Ochrana osobných údajov v prípade vyplnenia objednávky a jednorazového nákupu
Predávajúci ako prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytne v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, email, telefón slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani iným spôsobom využívané, výnimku tvoria externé spoločnosti vykonávajúce prepravu zásielok, ktorým budú osobné údaje poskytnuté za účelom splnenia záväzku dodania tovaru kupujúcemu. Predávajúci bude osobné údaje spracúvať na účely vybavenia objednávky a dodania tovaru a vedenia účtovných a iných dokumentov spojených s vybavením objednávky.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov má za následok nemožnosť vybavenia objednávky kupujúceho.

Ochrana osobných údajov v prípade registrácie

Zakliknutím políčka „Súhlasím so zasielaním informácií a spracúvaním osobných údajov na účely vybavenia objednávky a zasielania informácií“ v registračnom formulári v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov kupujúci udeľuje predávajúcemu svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v registračnom formulári v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, emailová adresa, telefonický kontakt, údaj o registrácii v zdravotnej poisťovni počas celej doby platnosti súhlasu na účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách predávajúceho formou emailu a svoj súhlas so zasielaním ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách predávajúceho formou emailu. Predávajúci ako prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytne vyplnením registračného formulára slúžia pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania ponúk tovaru a služieb predávajúceho kupujúcemu a informácií o rôznych akciách predávajúceho formou emailu a nebudú ďalej poskytované tretím osobám, výnimku tvoria externé spoločnosti vykonávajúce prepravu zásielok, ktorým budú osobné údaje poskytnuté za účelom splnenia záväzku dodania tovaru kupujúcemu, s čim kupujúci vyjadruje súhlas.
Predávajúci bude osobné údaje spracúvať na účely vybavenia objednávky a dodania tovaru, registrácie kupujúceho, vedenia databázy registrovaných kupujúcich, vedenia účtovných a iných dokumentov spojených s vybavením objednávky a zasielania ponúk tovaru a služieb predávajúceho kupujúcemu a informácií o rôznych akciách predávajúceho formou emailu.
3. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, kupujúci udeľuje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a zasielaním ponúk a informácií na dobu registrácie a je oprávnený svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním ponúk a informácií kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti kupujúceho na emailovú adresu: naturprodukt@naturprodukt.sk aj bez udania dôvodov a jeho osobné údaje predávajúci vymaže zo svojej databázy. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov pred dodaním tovaru má za následok nemožnosť vybavenia objednávky kupujúceho.
Práva kupujúceho pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov Heureka Group a.s. v prípade nákupu

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Kupujúci ako dotknutá osoba má právo na:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Zoznam subjektov, ktorým sa poskytnú osobné údaje kupujúceho:

Slovak Parcel Service, s.r.o., Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO : 31329217
General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942
Slovenská pošta Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
Heureka Group a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, Česká Republika, IČO: 07822774

Záverečné ustanovenia

Vyhradzujeme si právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu.

Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme na: info@naturprodukt.sk.