Vyskúšajte produkt z radu ❤️ SheCosmetics a my vám dáme 🚚 dopravu ZDARMA na celú vašu objednávku 👍. Darček ku každej objednávke Additiva Multivitamin + Mineral + Kofein Ananas šum.tablety

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV MARKETNGOVÝ SÚHLAS

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

MARKETNGOVÝ SÚHLAS

podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a podľa ust. § 3 ods. 3  zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ust. § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách udelený spoločnosti spoločnosť NATURPRODUKT spol. s r.o., Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31341187 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľovi webovej stránky www.naturprodukt.sk na marketingové účely, t. j. týmto na:

 

  • prezentácia produktov a služieb,
  • informovanie o poskytovaní služieb alebo produktov prostredníctvom reklamy, a to aj cielenej reklamy,
  • zasielanie newslettrov, noviniek na webovej stránke, pozvánok na cenové akcie, ponúk, pozdravov, sledovanie vývoja ceny produktu alebo služby a informovanie dotknutých osôb elektronicky,
  • kontaktovanie dotknutej osoby o vývoji ceny produktu pridanom v tzv. wish liste (nákupný list želaných vecí v prípade ak je vytvorený),
  • uskutočňovanie marketingových prieskumov a prieskumov spokojnosti klientov,
  • spracovanie cookies pre vyššie uvedené účely.

 

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel bude uskutočňované v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne ďalších dobrovoľne poskytnutých osobných údajov, a to 7 rokov alebo do odvolania súhlasu, ktoré pre uvedený účel môže byť vykonané písomne, e-mailom prostredníctvom online rozhrania pri registrovanom účte.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že:

 

  • tento súhlas môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu, a to písomne doručením odvolania Prevádzkovateľovi;
  • má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu, vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať proti ich spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;
  • že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľ prijal vhodné a dostatočné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie preukázania súladu so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia a prijaté opatrenia bude podľa potreby aktualizovať.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú v dokumente POLITIKA OCHRANY A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV