Pravidlá súťaže

Všeobecné podmienky spotrebiteľskej súťaže

 1. Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť NATURPRODUKT spol. s r.o., so sídlom Nádražná 20, Ivanka pri Dunaji 900 28, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 12592/B, IČO: 31 341 187, IČ DPH: SK2020364511 (ďalej len ako „Vyhlasovateľ“). Vyhlasovateľ súťaže je dodávateľom výživových doplnkov, kozmetiky, produktov dentálnej hygieny a iného súvisiaceho tovaru prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.naturprodukt.sk.
 2.  Súťaž nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 171/2015 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Účelom súťaže je propagácia tovaru dodávaného vyhlasovateľom súťaže.
 3. Súťažiaci, ktorý splnili súťažné podmienky a podmienky účasti v súťaži budú zaradení do žrebovania, v ktorom vyhlasovateľ vyžrebuje výhercov náhodným výberom po ukončení súťaže. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o výhry iba raz a môže obdržať iba jednu výhru v rámci súťaže. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže.
 4. Do súťaže sa môže zapojiť iba osoba staršia ako 18 rokov. Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zapojiť do súťaže iba prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, ktorý odošle spätnú SMS v mene maloletého súťažiaceho.
 5. Súťaž vyhlásená prostredníctvom časopisu Lekáreň má nasledovnú periodicitu – jar, leto, jeseň a zima príslušného roka, keď sa komunikuje vždy prostredníctvom časopisu Lekáreň, v ktorej je uvedená súťaž. Na nepravidelnej báze je súťaž vyhlasovaná aj prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.naturprodukt.sk/category/sutaze/, alebo na fanpages Vyhlasovateľa na adresách: www.facebook.com/naturproduktsk/, www.instagram.com/naturproduktsk / a ďalších.
 6. Cena spätnej SMS je maximálne 0,50 EUR. Technickú realizáciu súťaže prostredníctvom SMS platformy zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., so sídlom Šulekova 70, Bratislava 811 03, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 25950/B, IČO: 35 830 387.
 7. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže odošle výhru na adresu vyžrebovaného výhercu uvedenú v SMS správe. V prípade, že vyžrebovaný výherca neuviedol adresu na zaslanie výhry, vyhlasovateľ telefonicky, emailom alebo SMS kontaktuje vyžrebovaného výhercu o poskytnutie adresy na jej zaslanie. Pokiaľ vyžrebovaný výherca neposkytne svoju adresu, výhra mu nebude odoslaná. Vyhlasovateľ súťaže si v uvedených prípadoch vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu.
 8. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výhru nie je možné reklamovať ani zameniť.
 9. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, ak by nastal odôvodnený prípad, napríklad mu v súvislosti so súťažou hrozila škoda, alebo ak z technických dôvodov alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený kedykoľvek a bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže.
 10. V prípade, ak má účastník súťaže pochybnosti o správnosti vyhodnotenia niektorej zo súťaží, môže uvedené reklamovať u Vyhlasovateľa na emailovej adrese: naturprodukt@naturprodukt.sk. Vyhlasovateľ bezodkladne rozhodne o podanej reklamácií a upovedomí predmetného účastníka súťaže o spôsobe jej vybavenia.
 11. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie telekomunikačnej siete, internetového pripojenia alebo elektroniky.
 12. Každý súťažiaci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov.
 13. Preto ak nie je súťažiaci spokojný so spôsobom, ktorým Vyhlasovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Vyhlasovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Vyhlasovateľa so žiadosťou o nápravu na emailovú adresu: naturprodukt@naturprodukt.sk.
 14. Ak Vyhlasovateľ na žiadosť súťažiaceho o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má súťažiaci podľa §3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť súťažiaceho obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 15.  Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína návrhom súťažiaceho. Návrh musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti a môže sa podať písomne v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný postupovať nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou, s cieľom urovnania sporu a prihliadať pritom na ochranu práv a oprávnených záujmov strán sporu. Ak majú strany sporu záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Uzatvorená dohoda je záväzná. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody o vyriešení sporu a subjekt alternatívneho riešenia sporov dospeje k záveru, že Vyhlasovateľ porušil práva súťažiaceho, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska. Subjekt alternatívneho riešenia sporov návrh odloží, ak nie je zrejmé, že Vyhlasovateľ porušil práva súťažiaceho. Alternatívne riešenie sporu je bezodplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov však môže od súťažiaceho požadovať poplatok najviac 5 EUR vrátane DPH.
 16. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR (www.mhsr.sk). V prípade cezhraničného sporu má súťažiaci právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Súťažiaci má tiež právo na mimosúdne riešenie prípadného sporu, ktoré môžete začať on-line prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/).