výhradne zastupujeme štrnásť výrobcov prírodnej kozmetiky a liečiv. u nás ich nájdete za najlepšie ceny.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v prípade vyplnenia objednávky a jednorazového nákupu 

Predávajúci ako prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytne v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, email, telefón slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani iným spôsobom využívané, výnimku tvoria externé spoločnosti vykonávajúce prepravu zásielok, ktorým budú osobné údaje poskytnuté za účelom splnenia záväzku dodania tovaru kupujúcemu. Predávajúci bude osobné údaje spracúvať na účely vybavenia objednávky a dodania tovaru a vedenia účtovných a iných dokumentov spojených s vybavením objednávky.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov má za následok nemožnosť vybavenia objednávky kupujúceho.


Ochrana osobných údajov v prípade registrácie

 1. Zakliknutím políčka „Súhlasím so zasielaním informácií a spracúvaním osobných údajov na účely vybavenia objednávky a zasielania informácií“ v registračnom formulári v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov kupujúci udeľuje predávajúcemu svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v registračnom formulári v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, emailová adresa, telefonický kontakt, údaj o registrácii v zdravotnej poisťovni počas celej doby platnosti súhlasu na účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách predávajúceho formou emailu a svoj súhlas so zasielaním ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách predávajúceho formou emailu. Predávajúci ako prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytne vyplnením registračného formulára slúžia pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania ponúk tovaru a služieb predávajúceho kupujúcemu a informácií o rôznych akciách predávajúceho formou emailu a nebudú ďalej poskytované tretím osobám, výnimku tvoria externé spoločnosti vykonávajúce prepravu zásielok, ktorým budú osobné údaje poskytnuté za účelom splnenia záväzku dodania tovaru kupujúcemu, s čim kupujúci vyjadruje súhlas.
 2. Predávajúci bude osobné údaje spracúvať na účely vybavenia objednávky a dodania tovaru, registrácie kupujúceho, vedenia databázy registrovaných kupujúcich, vedenia účtovných a iných dokumentov spojených s vybavením objednávky a zasielania ponúk tovaru a služieb predávajúceho kupujúcemu a informácií o rôznych akciách predávajúceho formou emailu.
 3. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, kupujúci udeľuje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a zasielaním ponúk a informácií na dobu registrácie a je oprávnený svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním ponúk a informácií kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti kupujúceho na emailovú adresu: naturprodukt@naturprodukt.sk aj bez udania dôvodov a jeho osobné údaje predávajúci vymaže zo svojej databázy. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov pred dodaním tovaru má za následok nemožnosť vybavenia objednávky kupujúceho.


Práva kupujúceho pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kupujúci ako dotknutá osoba má právo na:

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať 

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, 
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 1. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči 

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, 
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo 
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d)  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

 1. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 4. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

Zoznam subjektov, ktorým sa poskytnú osobné údaje kupujúceho:

 • Slovak Parcel Service, s.r.o., Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO : 31329217
 • General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942
 • Slovenská pošta Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
Kontakt telefon02-4594 5290
naturprodukt@naturprodukt.sk
aktuálne zľavy a novinky sa dozviete aj tu
Top