Kozmetika naša každodenná

Kozmetika naša každodenná

Mlieko na okne a káva v otvorenej dóze? Všetci vieme, že takto nám potraviny dlho kvalitné nevydržia. Každému je jasné, že potraviny treba správne skladovať, pretože len tak nám poskytnú úžitok, pôžitok a nepoškodia zdravie. Aj kozmetické výrobky majú trvanlivosť, počas ktorej ich môžeme bezpečne používať. Ako sa označuje trvanlivosť kozmetických výrobkov? Aké povinné údaje musíme nájsť na obaloch a etiketách? Čo musíme pri skladovaní sledovať?

Čo hovoria zákony

Od roku 1976 sa v EÚ spoločne upravujú požiadavky na kozmetické výrobky. Slovenská republika nariadením vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky, prebrala smernice EÚ do slovenského právneho poriadku. Nariadenie okrem iného upravuje aj označovanie kozmetických výrobkov. Oproti staršiemu predpisu*, ktorý upravoval označenie vonkajšieho a vnútorného obalu, nový predpis nepožaduje udávať dátum výroby. Pri výrobkoch, ktoré majú trvanlivosť kratšiu ako 30 mesiacov, treba uvádzať dátum minimálnej trvanlivosti (slovom: najlepšie spotrebovať do). Dátum minimálnej trvanlivosti nie je povinné uvádzať, ak minimálna trvanlivosť kozmetického výrobku je viac ako 30 mesiacov. Ak dátum minimálnej trvanlivosti kozmetického výrobku nie je na obale uvedený a po otvorení kozmetického výrobku môžu nastať zmeny, ktoré majú vplyv na jeho minimálnu trvanlivosť, musí byť v označení takého kozmetického výrobku uvedený symbol otvoreného téglika (obr.1). Ak na uvedenie všetkých povinných informácií nie je dosť miesta na obale výrobku a informácia sa nachádza na inom mieste, na obale je vyznačený symbol ruky na otvorenej knihe (obr.2). Zložky sa uvádzajú v medzinárodnom názvosloví kozmetických zložiek INCI a zoznamu zložiek musí predchádzať slovo „Ingredients“.

Požiadavky na označenie

Všetky kozmetické výrobky umiestnené na trh Slovenskej republiky musia mať na vnútornom aj na vonkajšom spotrebiteľskom obale, samozrejme, uvedený názov výrobku a potom tieto údaje: obchodné meno a sídlo výrobcu alebo dovozcu, nominálny obsah v čase balenia, dátum minimálnej trvanlivosti (ak je to náležité), podmienky použitia a upozornenia, identifi káciu výrobnej dávky, účel použitia, zoznam zložiek. Všetky údaje musia byť na obale uvedené viditeľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom. Nominálny obsah, dátum minimálnej trvanlivosti, návod na použitie, varovné upozornenia, ktoré treba dodržiavať pri použití kozmetického výrobku, a účel použitia výrobku musia byť označené v slovenskom jazyku.

Výnimky z povinného označenia

Výnimky z povinného označenia, samozrejme, jestvujú. Najdôležitejšie z nich zhrnieme v ďalších riadkoch. Ak z nejakých príčin nemožno všetky údaje uviesť na obale, najčastejšie pre malé rozmery výrobku, tak stačí, ak sú výrobná dávka a zoznam zložiek uvedené na vonkajšom obale spolu so symbolom ruky na otvorenej knihe, ktorý znamená, že kompletné údaje sú uvedené na inom mieste. Rovnako nemusí byť uvedený obsah na veľmi malých obaloch (menej ako 5 ml alebo 5 g). Najdôležitejšou výnimkou je, že dátum minimálnej trvanlivosti výrobku nemusí byť uvedený na obale v prípade, ak trvanlivosť kozmetického výrobku je viac ako 30 mesiacov. V prípade, že po otvorení kozmetického výrobku s minimálnou trvanlivosťou nad 30 mesiacov môžu nastať zmeny, ktoré majú vplyv na jeho minimálnu trvanlivosť, v označení takého kozmetického výrobku sa musí uviesť symbol otvoreného téglika. V jeho blízkosti alebo priamo v tégliku sa vyznačí lehota, dokedy možno výrobok po otvorení bezpečne používať. Lehota sa vyznačí slovne v mesiacoch alebo rokoch, prípadne skrátenou formou, a to číslicou, za ktorou nasleduje písmeno M. Napríklad text: „ 6M“ alebo „ šesť mesiacov“ znamená, že po otvorení možno kozmetický výrobok bezpečne používať pri správnom skladovaní 6 mesiacov. A v akom prípade nemusí byť symbol otvoreného téglika v označení kozmetického výrobku? Ak je výrobok určený na jednorazové použitie alebo ak má výrobok taký obal, ktorý zabraňuje spotrebiteľovi priamy kontakt s výrobkom ako napríklad spreje a dávkovače. Rovnako sa uvedenie tohto symbolu nepožaduje, ak povaha výrobku zaručuje jeho trvanlivosť (výrobky s nízkou aktivitou vody) počas celej doby používania (púdre, zásypy, výrobky s obsahom alkoholu).

Niekoľko tipov na správne zaobchádzanie s kozmetickými výrobkami

• výrobky otvárajte, len ak ich používate

• po použití obal vždy dôkladne uzavrite

• ak výrobok zmenil farbu alebo konzistenciu, nepoužívajte ho

• výrobky s krátkou trvanlivosťou skladujte v dôkladne uzavretých nádobách v chlade, suchu, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a svetlu

• nikdy nemiešajte rôzne výrobky, miešať sa môžu len výrobky, na ktorých je to výslovne uvedené

• nádoby určené na viacnásobné naplnenie pred opakovaným doplnením dôkladne umyte a vysušte

• krém nanášajte len čistými rukami

• všetky predmety, ktoré dochádzajú priamo do styku s kozmetickými výrobkami (vankúšiky na nanášanie mejkapu, štetce a pod.), pravidelne umývajte mydlom, čistiacim prostriedkom alebo jemným šampónom a nechajte dôkladne preschnúť.

Ing. Elena Kohútová, Odbor hygieny výživy,

bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov,

Úrad verejného zdravotníctva SR, www.uvzsr.sk

Upravili RNDr. Edita Lukáčiková,

CSc., a Mgr. Zuzana Mišíková

* 28. hlava potravinového kódexu SR – výnos MP

SR a MZ SR z 15. decembra 1999 č. 4312/3/1999

Článok vyšiel v časopise Lekáreň 2/2009

Pridaj komentár