DOLGIT® gel

50g
Hodnotenie:
Katalógové číslo: 07.25. Kategórie: , , , , Značka:
  • 3.10

Tovar dostupný iba v lekárni


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.

1* Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

2* Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.

3* Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

4* Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.    Čo je DOLGIT® gel a na čo sa používa

2.    Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete DOLGIT® gel

3.    Ako používať DOLGIT® gel

4.    Možné vedľajšie účinky

5.    Ako uchovávať DOLGIT® gel

6.    Obsah balenia a ďalšie informácie

1.    Čo je DOLGIT® gel a na čo sa používa

Nesteroidové antiflogistikum na vonkajšie použitie

Charakteristika:

Ibuprofen pôsobí proti bolesti a zápalu. Jeho účinok je podmienený tlmením tvorby prostaglandínov a iných sprostredkovateľov, ktorí sa podieľajú na vzniku a rozvoji týchto príznakov. K zmierneniu bolesti, zmenšeniu opuchov a zlepšeniu hybnosti končatín dochádza asi pol hodiny po aplikácii.

Indikácie:

DOLGIT® gel je určený na lokálnu liečbu poranení pohybového ústrojenstva pri športe alebo pri nehodách, ako je pomliaždenie, výron, vytknutie, vykĺbenie a natiahnutie svalov.

Na odporúčanie lekára sa liek používa na liečbu akútnych či chronických zápalových a bolestivých chorobných stavov pohybového ústrojenstva (zápalových reumatických ochorení kĺbov a chrbtice, opuchov alebo zápalov mäkkých tkanív, priliehajúcich ku kĺbom, napr. ťahových váčkov (búrz), šliach, šľachových pošiev, väzív a kĺbových púzdier, ďalej pri stuhnutosti ramena, bolestiach svalov, lumbagu).

Liek je určený pre dospelých a dospievajúcich od 14 rokov.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2.    Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete DOLGIT® gel

Nepoužívajte DOLGIT® gel

5* ak ste alergický na ibuprofén a iné lieky na liečbu bolestí a reumy,  alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

DOLGIT® gel

– sa nesmie používať pri známej precitlivenosti na ibuprofén a pomocné látky v lieku a iné protizápalové lieky (nesteroidové antiflogistiká), ktorá sa v minulosti prejavila záchvatmi astmy, žihľavkou alebo nádchou.

DOLGIT® gel

-sa nesmie používať na porušený kožný povrch (otvorené rany alebo kožné ochorenia) a ani na sliznice.

Počas tehotenstva a dojčenia je možné liek použiť iba na odporučenie lekára. Pri dojčení sa liek nesmie dlhodobo nanášať na veľké plochy, v poslednej tretine tehotenstva sa liek nepoužíva.

DOLGIT ® gel nie je vhodný na liečbu detí do 14 rokov.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať DOLGIT® gel, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

O vhodnosti súčasného používania lieku DOLGIT® gel s inými liekmi sa poraďte s lekárom. Ak sa pri poranení do troch dní príznaky ochorenia nezlepšia, alebo naopak sa zhoršujú, či sa vyskytnú nežiaduce účinky alebo nejaké nezvyčajné reakcie, poraďte sa o ďalšom používaní lieku s lekárom.

Pri náhodnom požití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Deti a dospievajúci

DOLGIT® gel nie je vhodný na liečenie detí do 14 rokov.

Iné lieky a DOLGIT® gel

Ak teraz, používate, alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Doteraz nie sú známe interakcie miestne podávaného ibuprofénu s inými liekmi. Napriek tomu bez poradenia sa s lekárom nenanášajte na rovnaké miesto iné lieky na vonkajšie použitie.

DOLGIT® gel a jedlo, nápoje a alkohol

Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.

Tehotenstvo a dojčenie

V priebehu tehotenstva a dojčenia možno liek použiť len na odporučenie lekára, hlavne pri dlhodobom použití alebo pri nanášaní na veľké plochy kože. V posledných troch mesiacoch ťarchavosti sa liek nepoužíva.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nevzťahuje sa

DOLGIT® gel obsahuje pomocné látky uvedené v časti 6.

3.    Ako používať DOLGIT® gel

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

O produkte
Foto (1)
Hodnotenie

DOLGIT® gel

NÁVOD NA POUŽITIE:

Odporúčaná dávka

Ak lekár neodporučí inak, nanesie sa 3-4 krát denne (ak je potrebné aj častejšie) na kožu 4- 10 cm dlhý prúžok gélu a starostlivo sa votrie. Maximálna denná dávka je 20 g krému, čo zodpovedá 1000 mg ibuprofénu.

Spôsob použitia

Podľa rozhodnutia lekára je možné prienik účinne podporiť použitím iónoforézy. Dĺžku liečby určí lekár. Pri reumatických ochoreniach väčšinou postačia 3-4 týždne, pri poraneniach pri športe alebo pri nehodách 2 týždne.

Po aplikácii DOLGIT® gelu sa odporúča umytie rúk (pokiaľ sa gél nenanášal na ruky).

Len na vonkajšie použitie, neužívať vnútorne!

Upozornenie:

Používanie krému je vhodné i pri celkovej liečbe tabletami s obsahom ibuprofénu. O vhodnosti súčasného používania lieku DOLGIT® gel s inými liekmi sa poraďte s lekárom.

Ak sa pri poranení príznaky ochorenia do 3 dní nezlepšia, alebo sa naopak zhoršujú, či sa vyskytnú nežiaduce účinky alebo nejaké nezvyčajné reakcie, poraďte sa o ďalšom používaní lieku s lekárom. Bez poradenia sa s lekárom nepoužívajte liek dlhšie ako 14 dní.

Pri náhodnom požití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak užijete použijete viac DOLGIT® gelu, ako máte

Pri prekročení odporúčaného dávkovania pri použití na kožu je potrebné krém odstrániť a umyť kožu vodou. Pri použití značne väčšieho množstva lieku alebo náhodnom požití je potrebné upovedomiť lekára.

Neexistuje žiadna špecifické antidotum (protilátka).

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, alebo lekárnika.

4.    Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

DOLGIT® gel sa pri použití na kožu dobre znáša. Je potrebné počítať s výskytom sčervenania (erytém) kože v mieste aplikácie alebo jej suchosti, s výskytom kožnej reakcie z precitlivenosti (alergické reakcie) vo forme červených škvŕn až kožných vyrážok.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže u disponovaných osôb dôjsť k rozvoju reakcie z precitlivenosti vo forme dušnosti vyvolanej zúžením priedušiek.

Pri výskyte týchto alebo iných nežiaducich účinkov prerušte liečbu a poraďte sa o ďalšom používaní lieku s lekárom.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206,

fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.    Ako uchovávať DOLGIT® gel

Liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote od 15 do 25 C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete poškodenie obalu lieku.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie

ZLOŽENIE:

Čo DOLGIT® gel obsahuje

6* Liečivo: Ibuprofenum (ibuprofén) 50 mg v 1 g gélu

7* Pomocné látky: alcohol isopropylicus (izopropylalkohol), isopropylidenglycerolum  (izopropylidénglycerol), poloxamerum 407 (poloxamér 407), triglycerida saturata media (Miglyol 8) (stredné nasýtené triacylglyceroly), aqua purificata (čistená voda), lavandulae aetheroleum (levandulová silica), aurantii amari floris aetheroleum (silica kvetu citrónovníka horkého).

Ako vyzerá DOLGIT® gel a obsah balenia

DOLGIT® gel je priesvitný gél

Balenie:

hliníková tuba, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Obsah balenia: 20 g alebo 50 g gélu.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “DOLGIT® gel”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Rady z blogu