Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Internetový obchod prevádzkuje:
NATURPRODUKT spol. s r.o.
Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČ DPH: SK 2020364511
IČO: 31341187
reg. Obchodný register: Okresný súd BA I, oddiel Sro, vložka 12592/B

Orgánom dozoru a dohľadu sú:
Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 29, 820 07  Bratislava
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická 17, 824 13 Bratislava
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava, Polianky 8, 841 01 Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

Zaregistrovanie zákazníka

Na www.naturprodukt.sk môžete nakupovať bez registrácie alebo po zaregistrovaní.

Objednávanie tovaru
Dodacie lehoty
Spôsob dodania tovaru – Slovenská republika
Spôsob platby – Slovenská republika
Poštovné a iné poplatky – Slovenská republika
Stornovanie a zmena objednávky
Odstúpenie od zmluvy
Reklamácie tovaru
Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana
Záverečné ustanovenia

Objednávanie tovaru

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom pri jednotlivom produkte a produkt bude vložený do nákupného košíka. Potom ako dokončíte svoju objednávku, vyplníte pripravený formulár a záväzne potvrdíte svoju objednávku, dostanete spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Tovar dodávame v rámci Slovenskej  republiky. Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné. Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Vaša objednávka je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy dôjde potvrdením elektronickej objednávky e-mailom, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi prevádzkovateľom obchodu (predávajúcim) a kupujúcim. Objednávka v slovenskom jazyku bude uložená u prevádzkovateľa.

Dodacie lehoty

Dodacia lehota je spravidla do 7 pracovných dní. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade budeme Vás čo najskôr informovať (telefonicky, e-mailom) o možnosti dodania v neskoršom termíne resp. o náhradnom riešení. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

Spôsob dodania tovaru – Slovenská republika

Tovar posielame Slovenskou poštou formou listovej/balíkovej dobierky, prípadne kuriérom za príplatok.

Prepravná firma ručí za zásielku do okamihu odovzdania konečnému zákazníkovi. Pri preberaní si zásielku prezrite a v prípade viditeľného poškodenia či dokonca straty časti tovaru s dopravcom spíšte protokol a zásielku nepreberajte. Hneď ako nám dopravca zásielku vráti, okamžite Vám vyexpedujeme nový tovar.

Ak nebolo poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zjavné, oznámte nám túto neskôr zistenú skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky. Poškodený tovar Vám bude okamžite nahradený novým ihneď po jeho vrátení prevádzkovateľovi.

Spôsob platby – Slovenská republika

  • dobierka
  • platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012

Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay umožňuje rýchlu a bezpečnú platbu kartou / podpora 3D Secure bezpečnostných štandardov / a pohodlné bankové prevody do 9 najväčších bánk, vrátane platobnej možnosti VIAMO. Platobná brána 24-pay je regulovaná Národnou bankou Slovenska ( Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012. ). Po výbere platobnej možnosti je zákazník okamžite presmerovaný na stránku banky, kde realizuje platbu. Platba prostredníctvom platby kartou a okamžitých platieb prebehne okamžite a tovar je veľmi rýchlo možné expedovať zákazníkovi.Viac informácií nájdete na internetovej stránke https://www.24-pay.sk/

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad. Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu sklad@naturprodukt.sk.

Poštovné a iné poplatky – Slovenská republika

K uvedeným cenám za tovar pripočítavame poštovné podľa spôsobu dodania.

  • prostredníctvom Slovenskej pošty do hodnoty tovaru 39,00 € vrátane DPH účtujeme 3,00 € vrátane DPH
  • pri dodaní prostredníctvom kuriéra do hodnoty tovaru 39,00 € vrátane DPH účtujeme 4,90 € vrátane DPH
  • od hodnoty tovaru 39,01 € vrátane DPH a viac poštovné neúčtujeme

Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe Vášho želania vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

Tovar zasielame len v rámci SR.

Naturprodukt spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za:

  • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
  • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
  • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

Stornovanie a zmena objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte (sklad@naturprodukt.sk alebo telefonicky na 02/45 94 32 13) a uveďte číslo Vašej objednávky. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili.

Odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením listom zaslaným poštou  na našu adresu alebo e-mailom  na adresu naturprodukt@naturprodukt.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je Vám k dispozícii po kliknutí na odkaz- „formulár na odstúpenie od zmluvy“.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Upozorňujeme Vás, že podľa § 7 ods. 6 písm. e) zákona č. 102/2014 Z.z. nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale a tento ochranný obal bol po dodaní porušený, nakoľko ho nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.

 

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. T.j. ak ste s zvolili ako spôsob platby dobierku, bude Vám úhrada platieb po uskutočnení od zmluvy uskutočnená poštovou poukážkou, ak výslovne neuvediete iný spôsob vrátenia platby. Platba za zakúpený tovar Vám však bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar je nutné zaslať alebo osobne doručiť na adresu Naturprodukt spol. s r.o., Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený v originálnom balení, nepoškodený ani neotváraný (neporušená ochranná hliníková fólia alebo ochranná známka na viečku), inak nebude odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru akceptované.

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Reklamácie tovaru

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky e-mailom na adresu naturprodukt@naturprodukt.sk alebo telefonicky v pracovné dni od 8:00 do 15:00 na 02/45 94 52 85. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Záručná doba je lehota na použitie alebo lehota exspirácie vyznačená na predávanej veci  – tovare, jej obale alebo návode.  Ak na predávanej veci, jej obale alebo návode nie je údaj o lehote na použitie, alebo lehota exspirácie,  záručná doba je 24 mesiacov. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte na naturprodukt@naturprodukt.sk alebo telefonicky 02/ 45 94 52 85. Reklamovaný tovar po dohode s nami  zašlete na adresu Naturprodukt spol. s r.o., Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a vyplnený reklamačný protokol, ktorý nájdete po kliknutí na odkaz – „reklamačný protokol“.

Prípadné reklamácie vybavíme v súlade s právnym poriadkom platným v SR. Podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka máte pri opodstatnenej reklamácii nárok na odstránenie vady alebo výmenu veci za bezvadnú. V prípade nemožnosti odstránenia vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci, na jej výmenu alebo odstúpenie od zmluvy. Po doručení reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom zaslaním potvrdenia o uplatnení reklamácie alebo telefonicky, a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám v prípade uznania reklamácie vymeníme kus za kus, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie emailom alebo telefonicky,  a zároveň Vám bude doručený prostredníctvom emailu reklamačný protokol.

 

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Pre informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje a ako používame cookies sa prosím oboznámte s našimi pravidlami spracovania osobných údajov pravidlami používania cookies.

 

Záverečné ustanovenia

Vyhradzujeme si právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu.

Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme na:  naturprodukt@naturprodukt.sk.


Formulár na odstúpenie od zmluvy

stiahnuť PDF

Reklamačný protokol

stiahnuť PDF